Haklı Gururumuz EMRE AKBABA

eakbaba
22 Eylül 2018

‘n?n müthi? hikayesi! “Ablas? olmasayd?, futbolcu olamazd?”

… Hem  hem de ‘?n yeni y?ld?z?. ?sveç maç?na damga vuran Emre Akbaba’n?n futbolculuk hikayesi neredeyse film gibi ve tam bir ba?ar? öyküsü. Emre Akbaba’n?n hikayesini, onu ke?feden ‘yetenek avc?s?’ , Serkan Akkoyun’a anlatt?…

Giri? Tarihi: 11.9.2018  16:38 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018  17:05
Emre Akbaba'n?n müthi? hikayesi! Ablas? olmasayd?, futbolcu olamazd?

‘?n ?sveç kar??s?nda 2-0 geriden gelip 3-2 kazand??? maçta, att??? 2. ve 3. gollerle damgas?n? vuran Emre Akbaba‘n?n  günlerinde ba?layan kariyerinin tam bir ba?ar? öyküsü oldu?u ortaya ç?kt?.

‘y? Fransa’da ‘Avrupa’n?n Y?ld?zlar?’ organizasyonu ile ke?feden ve Avrupa’da ‘yetenek avc?s? Türk’ olarak bilinen Berkant Karl?da?, y?ld?z futbolcunun Fransa günlerinden Türkiye’ye uzanan hikayesini sadece Sabah.com.tr Spor Editörü Serkan Akkoyun’a anlatt?.

??te Emre Akbaba’n?n Fransa-Türkiye hatt?nda ya?ad??? film gibi hikayesi…

FRANSA’DA BERKANT KARLIDA? TARAFINDAN KE?FED?LD?

Emre Akbaba’y? Avrupa’n?n Y?ld?zlar? organizasyonu ile ilk defa Fransa’da izledim. 250 çocu?un kat?ld??? 2 günlük bir turnuvayd?. Emre Akbaba fizik olarak zay?ft? ancak her iki aya??n? kullanmas?, topla olan yetene?i ve özellikle yak?ndan, uzaktan sürekli ?ut deneme cesareti ile di?er futbolculardan ayr?l?yordu.

EMRE ÇOK SABRETT?!

Emre o dönem Boluspor’a kar?? bir haz?rl?k maç?nda da oynam??t? ama Bolusporlular onu be?enmemi?ti. Emre’yi daha sonAntalyalya’ya getirdik. 4 oyuncu olarak geldiler ancak di?erleri sabredemedi. Emre sabretti, her gün tavuk pilav yiyorlard?. Ben Avrupa’da ya?amama ra?men Emre’nin kariyeri için Antalya’a yerle?tim o dönem. Hatta geli?imi için d??ar? ç?k?yorduk, ona protein alaca?? besinler yediriyordum.

EMRE, SIFIR MAL?YETLE ANTALYASPOR’A GELD?

O dönem ‘da Sportif Direktör Sedat Karabük vard?. Onunla anla?t?k. Ben Emre’yi Antalyaspor’a s?f?r maliyetle getirdim. Ben herhangi bir para istemedim. E?er o dönem ben Emre üzerinden para kazanmak isteseydim, bugün böyle bir kariyeri olmayabilirdi. Ama benim için para de?il, Emre’nin gelece?iydi önemli olan. O dönem Antalyaspor Teknik Direktörü olan  de Emre ile çok ilgilendi.

YO?UN BAKIMA KALDIRILDI!

Ancak Emre, yurt d???ndaki kampta bir enfeksiyon kapt?. 3-4 gün boyunca yo?un bak?mda, ate?ler içinde yatt?. Kulübün doktoru, ‘den vazgeçilsin’ demi?. O yüzden ön protokol iptal edildi ve Emre, Fransa’ya döndü.

EN BÜYÜK DESTEKÇ?S? SEVDA AKBABA

Bu olaylar nedeniyle Emre bitik durumdayd?. Morali çok bozuldu ve futbolu b?rakma noktas?na geldi. Ancak o zaman devreye ablas? Sevda Akbaba (Yavuzer) girdi. Gerek maddi, gerek manevi olarak özellikle Emre’nin psikolojisinin bozuk oldu?u o dönem ablas? Sevda Akbaba’n?n deste?i sayesinde Emre Akbaba bugün futbolcu oldu diyebilirim.

ABLASI SEVDA AKBABA DA GALATASARAY L?SES?’NDE Ö?RETMEN!

 ile ilgili ?öyle bir detay da var. Kendisi bundan birkaç y?l önce Galatasaray Lisesi’nde Frans?zca ö?retmeni olarak çal??maya ba?lad?. Bu olaydan sonra asl?nda Yönetimi, Sevda Akbaba üzerinden Emre’nin transfer çal??malar?n? ba?latm??lard?.

PAR?S’TEN FRANKFURT’A GELD?, Y?NE SEÇ?LD?!

Emre Akbaba’n?n Antalyaspor’la sözle?mesi iptal olduktan sonra Fransa’da hastaneden rapor ald? ve ya?ad???n?n sadece enfeksiyon kaynakl? bir hastal?k oldu?u, sürekli bir ?ey olmad??? belirlendi. Ard?ndan ben yine Avrupa’n?n Y?ld?zlar? ile bu sefer Almanya, Frankfurt’ta bir turnuva düzenledim ve Emre oraya kalk?p Paris’ten geldi. Müthi? bir performans gösterdi. O dönem turnuvay? U21 antrenörü Kamil Hoca da takip ediyordu. ‘Hemen bu çocuk tekrar gelmeli’ dedi ve bir kez daha Antalyaspor’a getirdim.

EMRE ÜZER?NDE EME?? OLANLAR…

Emre’nin üzerinde ba?ta ablas? Sevda Akbaba’n?n çok eme?i var. Ard?ndan ?imdi BB Erzurumspor Teknik Direktörü olan Mehmet Alt?parmak‘?n, Mehmet Özdilek‘in Sedat Karabük‘ün, Hüseyin Kalpar‘?n büyük emekleri var. Emre Akbaba’n?n kariyerinde son noktay? koyan da müthi? bir hoca olan Saffet Susiç‘tir.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirSponsorlarımız


PROJE ORTAKLIĞIMIZ


TFF Resmi Sitesi


2021 ANTALYA KAMPIAVRUPANIN YILDIZLARI; Profesyonelliğe Giden Yol.