Katılım Şartları

SECMELERE KATILMA ?ARTLARI

1 – Futbolcunun her hangi kronik bir sa?l?k problemi olmamal?. (Epilepsi, Kalp ve Tansiyon vb.)
2 – Futbolcular?n kilo ve boylar?n?n futbol oynamaya elveri?li oranlarda olmas?.
3 – Seçmelere kat?lan futbolcular?n yeterli teknik ve fizik kapisetesine sahip olmal?lar.
4 – Ufak ya? guruplar?n?n oynad?klar? ya? guruplar?n?n üstünde teknik ve fizik kapasitesinde olmal?lar.
5 – Herhangi bir sakatl?k ya?ayan veya tam olarak iyile?meyen futbolcular kesinlikle kat?lmamal?lar.
6 – Burada olu?acak tüm kaza ve sakatl?klar?n sorumlulu?unu kat?lan futbolcular kendileri üstlenecektir.
7 – Seçmelere kat?lan futbolcular gelirken yanlar?nda “Beyaz Çorap ve Beyaz ?ort” bulundurmal?d?rlar.
8 – Seçmelere kat?l?m ücretlidir. Kat?l?m ücretleri 100 EURO ‘dur