Nasıl Yüksek Performans Seviye Futbol Oynayabilirsiniz?

avrupanin-yildizlari
22 Kasım 2016

 

Nas?l Yüksek Performans Seviye Futbol Oynayabilirsiniz?

1. Profesyonel oynayacak ya?lara gelmeden önce gereken antrenman becerilerini ve antrenman ya??n? yakalamak.

2. Kendini iyi tan?mak ve özelliklerine göre oyun stili geli?tirmek.

3. Kuvvet antrenmanlar?n? tamamlayarak “hedeflenen seviyedeki” kuvvet düzeyine ula?mak.

4. Futbol sahas? içerisinde, futbola özgü yeteneklerini iyi kullanabilmek.

Yani özetle günümüzde futbolcu olabilmenin yolu, sahip olunan futbol becerilerini en üst düzeyde atletik becerilerle birle?tirebilmektir. Bunu yapabilmenin yolu ise, dünyada “bireysel antrenman ve antrenörlük” sanat?ndan geçmektedir. Türkiye gibi alt yap? çal??malar?n?n, ekollerinin çok iyi olmad??? ve genelde antrenörlerin yetersiz oldu?u bir ülkede bireysel antrenörlük ve bireysel çal??ma kamplar?n?n futbolcu için ihtiyac? çok fazlad?r. Fakat buna ra?men ülkemizde bireysel antrenörlük yap?labilen futbol kamplar?na ra?bet çok fazla de?ildir. Hatta “futbolda bireysel antrenman ve antrenörlük” kavram?n?n henüz oturmad???n? ve olu?mad???n? dahi söyleyebiliriz. Fakat Avrupa’ya bak?ld???nda özellikle Almanya, ?spanya ve ?ngiltere’de bireysel antrenörlü?ün bir futbolcunun yeti?mesindeki en önemli nokta oldu?unu söyleyebiliriz. Avrupa ülkelerinde tak?m antrenörleri belirli bir sistemden yeti?me, genelde UEFA B veya UEFA A, hatta baz? kulüplerde UEFA PRO antrenörlük lisans?na sahip, bir spor akademisinden mezun ve bir antrenörlük ekibiyle (Kondisyoner, Fizyoterapist, Yard?mc? Antrenörler) ile çal??mas?na ra?men ve futbol sahas? bulma, birim antrenman?n uzunlu?u konular?nda hiçbir sorun ya?amamalar?na ra?men futbolcular?n kendilerine yönelik bireysel antrenmanlar?n? ço?u zaman yapt?ramazlar. Avrupa’da futbolcular bu aç??? kapatmak için gerek bo? günlerinde gerekse tatil zamanlar?nda bireysel antrenörleri ile veya bireysel antrenman yap?lan futbol kamplar?na gitmek yoluyla bu aç?klar?n? gidermeye çal???rlar. Bir örnekle aç?klamak gerekirse öncelikle sporcu ?unu bilmelidir ki, her insan farkl? fizyolojik özelliklere sahiptir. Yani tak?m arkada??n?z?n faydaland??? bir antrenman çe?idi veya modeli, ya da kulland??? a??rl?klar? kullanman?n size faydas? olmayabilir. Sizin farkl? özellikleriniz bulunurken, di?er arkada?lar?n?z?n farkl? özellikleri bulunmas? normaldir. Örne?in, siz çok çabuksunuzdur, iyi sürat üretebiliyorsunuzdur, fakat arkada??n?z iyi kuvvet üretebilme özelli?ine sahiptir. Arkada??n?z?n sürat ve çabukluk geli?imine, sizinse kuvvet geli?imine ihtiyac?n?z olabilir. Hatta bunlar?n d???nda sadace stretching antrenmanlar?n? yaparak performans?n? artt?ran oyunculara dahi antrenörlük ya?ant?m?zda ?ahit olduk. Dolay?s?yla, her sporcunun belirli bir d??ar?dan deste?e ihtiyac? vard?r. Avrupal?lar?n bizi geçtikleri temel nokta, bu bireysel antrenman?n önemlili?i noktas?ndaki bilgiye sahip olup, bunu kabullenip bu konuya bütçe ay?rmalar? ve masraf etmeleridir. Günümüzde antrenman biliminin geli?mesi ile birlikte ne yaz?kki, bir kulüp taraf?ndan özel antrenman destekleri verilmeyen, ya da kendisi taraf?ndan yapt??? spora dair bütçe ay?r?p özel beslenme, özel antrenman, spor ekipmanlar?, masaj uygulamalar?, bir fitness salonuna üyelik veya bir fitness personal trainer ile çal??abilme imkan? olmayan, bo? zamanlar?nda veya tatillerinde bireysel antrenman kamplar?na kat?lamayan sporcular?n amatör seviyeden üst seviyelere ç?kmalar? çok zordur. K?sa bir aç?klama ya?mal?y?m ki, üst seviye derken Türkiye Süper Ligi hariç Avrupa’n?n büyük liglerinde oynamak olarak konulmu?tur. Ama yak?n gelecekte de Türkiye Süper Ligi’nin atletik ve teknik kalitesinin artaca??n? ve bu üst seviye tan?m?n?n içerisinde kat?laca??n? umut ediyorum. Örne?in sizin için Süper Amatör Ligde oynamak üst seviyeyse bu yaz? sizin için geçerli olmayabilir. Bu eksikler ya kulüpler taraf?ndan giderilmeli, ya da imkanlar dahilinde sporcu taraf?ndan kendisine bütçe ayr?larak yap?lmal?d?r. Sporcu, bireysel antrenman deste?i ile kendini tan?ma, kendine özel program edinebilme, bireysel olarak eksiklerini giderebilme imkan?na kavu?arak “kendine özel futbol tarz?n?” geli?tirme ?ans?na sahip olacakt?r. Hatta bu özel antrenman kamplar?nda geçti?imiz y?llarda çal???rken baz? futbolcular?n yanl?? mevkilerde oynad?klar?n?, mevkii de?i?ikli?i yapmalar?n?n kendileri için daha iyi olaca??n? dahi tespit ettik ve faydalar?n? gözlemledik. Baz? futbolcular?m?z?n kuvvet eksi?ini giderdik, baz?lar?n? daha yükse?e s?çratmaya çal??t?k. Böylelikle anlayabilen ve yapabilenler profesyonel futbol dünyas?na geçebilmek için gereken özellikleri çok iyi kavrad?lar. Siz de e?er futbolu gerçekten üst seviyede oynayabilmek ya da en az?ndan bunu denemek istiyorsan?z, yeterlili?ine güvendi?iniz antrenörlerle mutlaka bireysel antrenman yapmal?, ya da en az?ndan ülkemizde ve yurtd???nda bunlar? düzenleyen profesyonel futbol akademilerinin kamplar?na k?sa süre de olsa kat?larak bireysel antrenman?n üzerinizdeki etkilerini ölçmelisiniz. Muhtemelen kendinize yat?r?m yapman?z gerekti?inin fark?nda varabilirsiniz. Kendi art? ve eksi yönlerinizi tan?mal? ve kendinize uygun bir stil geli?tirmelisiniz. Bu size rekabetin çok fazla oldu?u bu sporda di?erlerinin önüne geçmek için bir avantaj sa?layacakt?rComments

  1. Servet - 16 Kasım 2020 at 18:55

    Çok güzel özetlemişsiniz.

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirSponsorlarımız


PROJE ORTAKLIĞIMIZ


TFF Resmi Sitesi


2021 ANTALYA KAMPIAVRUPANIN YILDIZLARI; Profesyonelliğe Giden Yol.